Wydział Techniczno-Inwestycyjny
(56) 683 53 80 w. 91,93


1. Wydział Techniczno-Inwestycyjny zajmuje się wykonywaniem zadań związanych z prowadzeniem inwestycji i remontów realizowanych przez Powiat, przygotowywaniem
i udzielaniem zamówień publicznych na roboty budowlano-remontowe, dostawy i usługi, których wartość nie przekracza 30.000 euro w ramach prowadzonych działań, nadzorem nad inwestycjami prowadzonymi przez jednostki organizacyjne Powiatu, pozyskiwaniem środków z funduszy UE oraz innych zewnętrznych instrumentów finansowych na inwestycje infrastrukturalne, administrowaniem i gospodarowaniem pomieszczeniami niezbędnymi do funkcjonowania Starostwa, administrowaniem i gospodarowaniem budynkami oraz lokalami mieszkalnymi Powiatu przeznaczonymi na wynajem, dzierżawę lub użyczenie. Wydział prowadzi ścisłą współpracę z Zarządem Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie przygotowywania i realizacji inwestycji drogowych.
2. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie inwestycji i remontów należy:
1) ustalanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych oraz opracowywanie projektów planów w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych;
2) wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem remontów oraz inwestycji realizowanych przez Powiat, przypisanych do realizacji Starostwu;
3) sporządzanie w miarę potrzeb sprawozdań dla Zarządu Powiatu lub odpowiednich komisji Rady z przygotowywanych i realizowanych inwestycji/remontów;
4) opracowywanie harmonogramów realizacji inwestycji;
5) prowadzenie spraw związanych z procedurą wprowadzenia do budżetu Powiatu inwestycji i remontów;
6) planowanie łącznych kosztów inwestycji;
7) monitorowanie realizacji budżetu inwestycyjnego;
8) rozliczanie inwestycji i remontów, w tym wystawianie dokumentu przyjęcia środka trwałego – OT oraz przekazywanie go do Wydziału Finansowego oraz do pracownika odpowiedzialnego za gospodarowanie środkami trwałymi w Starostwie, a także w przypadku inwestycji drogowych również do Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu;
9) koordynacja i współpraca z właściwymi instytucjami w sprawie realizacji inwestycji wspólnych;
10) precyzowanie stosownych dokumentów do organów administracji państwowej i samorządowej w celu pozyskania dokumentów niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego;
11) współdziałanie w przygotowaniu dokumentacji projektowych, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót, a także kosztorysów inwestorskich dla planowanych zadań inwestycyjnych lub remontowych oraz ich weryfikacja;
12) przedstawianie planu realizacji projektów na rok przyszły i następne celem zapewnienia środków na ich realizację w budżecie Powiatu;
13) koordynowanie i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych;
14) sprawowanie nadzoru, w szczególności z zakresu jakości wykonania i kosztów realizowanych inwestycji i remontów;
15) realizacja zadań związanych z wyborem inspektorów nadzoru i kierowników robót;
16) sporządzanie projektów umów;
17) sprawowanie nadzoru nad realizacją inwestycji, robót budowlano-remontowych, dostaw i usług od momentu zawarcia umowy do podpisania protokołu odbioru, z wyłączeniem zagadnień zawartych w przedmiotowych umowach dotyczących procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, przypisanymi do realizacji Wydziałowi;
18) nadzór nad sporządzaniem kosztorysów inwestorskich na planowane zamierzenia inwestycyjne i remontowe;
19) w miarę potrzeb nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez jednostki organizacyjne Powiatu;
20) przeprowadzanie według procedur postępowań o udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlano-remontowe, dostawy i usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, przypisanych do realizacji Wydziałowi;
21) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i materiałów oraz sporządzanie opisów przedmiotu zamówień dla udzielanych zamówień publicznych realizowanych przez Wydział;
22) określanie wstępnych wytycznych do projektowania, zakresu i merytorycznej części dokumentacji projektowych.
3. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych należy:
1) administrowanie i gospodarowanie pomieszczeniami niezbędnymi do funkcjonowania Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
2) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją i pracami remontowymi wyposażenia Starostwa;
3) utrzymanie ładu, porządku oraz czystości w administrowanych budynkach i ich otoczeniu;
4) naliczanie i rozliczanie opłat za wynajem lokali, garaży i pomieszczeń w administrowanych budynkach;
5) w miarę możliwości technicznych zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków i lokali, a także zapewnienie ochrony budynków i lokali przed włamaniem oraz mienia przed kradzieżą;
6) utrzymywanie rzeczowych składników majątkowych i wyposażenia biurowego w stałej sprawności techniczno-eksploatacyjnej;
7) dozorowanie budynku w części zajmowanej przez Starostwo:
a) zabezpieczenie sprawności funkcjonowania instalacji alarmowej pomieszczeń biurowych Starostwa,
b) podejmowanie czynności na wypadek zagrożenia pożarowego i kradzieży,
c) prowadzenie ewidencji wydawania i zdawania kluczy z wyłączeniem pomieszczeń biurowych Starostwa;
8) prowadzenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej administrowanych budynków, w tym zapewnienie przeprowadzania okresowych przeglądów wymaganych przepisami prawa oraz prowadzenie książek obiektu budowlanego;
9) przygotowywanie i realizowanie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i pomieszczeń w administrowanych budynkach i ich aktualizacja;
10) reprezentowanie Zarządu na zebraniach wspólnot mieszkaniowych, w których Powiat posiada udziały;
11) prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew na potrzeby inwestycji i remontów oraz bieżącego utrzymania nieruchomości;12) współpraca z odpowiednimi Wydziałami Starostwa w celu przygotowywania artykułów prasowych/ogłoszeń i przekazywanie ich do publikacji w BIP oraz gazecie Powiatu;
13) pełnienie funkcji administratora systemu zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
4. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE oraz innych zewnętrznych instrumentów finansowych należy:
1) wyszukiwanie i gromadzenie informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich oraz instytucji krajowych i międzynarodowych udzielających pomocy finansowej i ich aktualizacja;
2) pozyskiwanie środków, realizacja, rozliczanie projektów inwestycyjnych (twardych) współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w szczególności z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach programów krajowych i regionalnych, przypisanych do realizacji Starostwu;
3) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy zewnętrznych;
4) przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej do pozyskania środków finansowych z funduszy europejskich oraz instytucji krajowych i międzynarodowych, w tym w miarę potrzeb:
a) powoływanie zespołów do opiniowania i pomocy w sporządzaniu wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, wymagających współdziałania z innymi wydziałami Starostwa,
b) koordynacja i sprawowanie nadzoru nad pracami powoływanych zespołów;
5) wdrażanie projektów, w tym:
a) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i materiałów oraz sporządzanie opisów przedmiotu zamówień dla udzielanych zamówień publicznych związanych z realizacją projektów,
b) realizacja projektów zgodnie z harmonogramem i budżetem,
c) kontrola finansowa i prowadzenie sprawozdawczości dla potrzeb projektów.