Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych
(56) 683 53 80, 81 wew. 53, 92


1. Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych,
a także związane z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych UE, innych zewnętrznych instrumentów finansowych oraz polityką rozwoju.
2. Do podstawowych zadań Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych należy:
1) przeprowadzenie według procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlano-remontowe, dostawy i usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
zamówień publicznych oraz dyrektywami Unii Europejskiej, Banku Światowego itp., przypisanym do realizacji Wydziałom Starostwa i powiatowym jednostkom organizacyjnym, a w szczególności:
a) przygotowywanie dokumentacji celem ogłaszania przetargów (opisu przedmiotu zamówienia dokonuje stanowisko merytoryczne),
b) sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) udzielanie oferentom wyjaśnień dotyczących zapisów w specyfikacji, dokumentacji technicznej, kosztorysach ofertowych itp.,
d) udział w pracach komisji przetargowej oraz merytoryczna obsługa tej komisji,
e) udział w rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą,
f) sporządzanie protokołów postępowania o zamówienie publiczne;
2) opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych przewidzianych do realizacji lub publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych w ciągu 12 miesięcy zamówieniach o znacznej wartości lub planowanych umowach ramowych przewidujących udzielanie takich zamówień;
3) prowadzenie rejestru postępowań udzielanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych;
4) prowadzenie ewidencji udzielanych zamówień, w stosunku do których ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się;
5) koordynacja udzielania zamówień publicznych w Starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych;