Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
lub (56) 683 53 80,81 wew. 161, 171, 172, 191, 50


1. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz gospodarowania
nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu.
2. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i mienia Powiatu należy:
1) gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym miedzy innymi:
a) zbywanie i nabywanie w tym: sprzedaż, zamiana, darowizna, oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości,
b) oddawanie w najem, dzierżawę, użyczenie i obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi,
c) prowadzenie ewidencji i sporządzanie planów wykorzystania zasobu;
2) załatwianie spraw związanych z przekazywaniem nieruchomości na cele szczególne;
3) oddawanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym oraz stwierdzenie wygaśnięcia trwałego zarządu lub przekazanie trwałego zarządu pomiędzy jednostkami;
4) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości, w tym orzekanie o wywłaszczeniu i ustalanie odszkodowania;
5) prowadzenie spraw związanych ze zwrotami wywłaszczonych nieruchomości, a także o przyznaniu nieruchomości zamiennych;
6) wydawanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oraz zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości;
7) orzekanie o wywłaszczeniu i zwrocie wywłaszczonych nieruchomości na obszarze jednostki samorządu terytorialnego wskazanej w drodze decyzji Wojewody;
8) ustalanie odszkodowania za nieruchomości przeznaczone lub zajęte pod drogi publiczne;
9) aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;
10) udzielanie, na wniosek osób fizycznych, bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego;
11) udzielanie bonifikat z tytułu opłat za trwały zarząd;
12) regulowanie stanów prawnych nieruchomości;
13) nieodpłatne przyznawanie własności działek siedliskowych;
14) wydawanie decyzji o nieodpłatnym przyznaniu działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na własność Skarbu Państwa (tzw. działki dożywotniej);
15) ustanawianie w drodze decyzji trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, a zarządzanej przez Lasy Państwowe, która ma być przeznaczona na drogi krajowe;
16) uzgadnianie wprowadzenia zakazu wstępu na grunty zajęte na zakwaterowanie Sił Zbrojnych lub wykorzystywane na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa;
17) wydawanie decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe, na wniosek właściwego organu wojskowego;
18) wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu na wniosek właściwego organu wojskowego;
19) przejmowanie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości przekazanych przez Agencję Mienia Wojskowego na zasadach ww. ustawy;
20) przekazywanie w użytkowanie wieczyste, nieodpłatne użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod rodzinne ogrody działkowe;
21) wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wraz z ustaleniem wysokości opłaty za przekształcenie;
22) odmowa wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
23) stwierdzanie, w drodze decyzji, uprawnień do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
24) tworzenie i gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości;
25) występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych;
26) przygotowanie decyzji i porozumień w sprawach przejęcia lub przekazania mienia Powiatu;
27) przygotowanie, nadzór i udział w inwentaryzacji mienia komunalnego.
3. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie geodezji, kartografii i katastru należy:
1) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym bazy danych,
obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących:
a) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
b) rejestru cen i wartości nieruchomości;
2) wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarialnych;
3) wydawanie odpłatnie, na żądanie właścicieli nieruchomości, wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego;
4) zapewnienie gminom, nieodpłatnego i bezpośredniego dostępu do bazy danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
5) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
6) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
7) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
8) sporządzanie kopii zabezpieczającej bazy danych ewidencji gruntów i budynków.