Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. bezpośredni: (56) 683 28 52
lub (56) 683 53 80,81 wewn. 191,192,201


1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zajmuje
się realizacją zadań z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego.
2. Do podstawowych zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie teleinformatycznym w zakresie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych;
2) zakładanie i aktualizacja powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT);
3) zakładanie i aktualizacja baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500);
4) aktualizacja baz danych GESUT i BDOT500 na podstawie decyzji określającej przebieg granic i powierzchnię terenu zamkniętego;
5) zakładanie i aktualizacja baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG);
6) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
7) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
8) udostępnianie informacji z operatu ewidencyjnego w postaci wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów, wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii dokumentów uzasadniających wypisy do bazy danych oraz plików komputerowych;
9) udostępnianie materiałów z zasobu w postaci standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, tj. mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej a także kopii innych materiałów;
10) sporządzanie i wydanie licencji określającej uprawnienia wnioskodawcy dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu;
11) przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych oraz udostępniania materiałów niezbędnych do realizacji tych prac;
12) weryfikacja przekazania zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych;
13) przyjmowanie i ewidencjonowanie zbiorów danych będących wynikiem prac geodezyjnych lub materiałów będących przedmiotem realizacji zamówienia publicznego na prace geodezyjne oraz aktualizacja baz danych;
14) uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych lub dokumentacją przekazaną przez wykonawcę do pzgik;
15) naliczanie opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
16) ocena przydatności użytkowej materiałów zasobu i wyłączanie z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową oraz przekazywanie do archiwum państwowego materiałów wyłączonych z zasobu;
17) prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w tym tworzenie, utrzymywanie, aktualizowanie i udostępnianie danych;
18) współpraca z gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi organami administracji samorządowej w zakresie uzupełniania i bieżącej aktualizacji prowadzonych baz danych;
19) tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury informacji przestrzennych;
20) tworzenie i obsługiwanie sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych w tym usługi: wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekazywania oraz usługi umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych;
21) udostępnienie innym organom administracji, w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych, zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;
22) wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstwa rolnego.