Wydział Architektury i Budownictwa
(56) 683 53 80,81 wew. 107-110


1. Wydział Architektury i Budownictwa wykonuje zadania należące do właściwości starosty jako organu administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji określone przepisami prawa budowlanego i niezastrzeżone do właściwości innych organów.
2. Do podstawowych zadań wydziału należy:
1) sprawdzanie braków formalno-prawnych wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz wzywanie do ich usunięcia, w trybie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego;
2) sprawdzanie nieprawidłowości – braków materialno-prawnych wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz nakładanie, w trybie art. 35 ust. 3 ustawy prawo budowlane obowiązku ich usunięcia, w określonym terminie;
3) sprawdzanie, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego:
a) zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
b) zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi,
c) kompletności projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane,
d) wykonania, a w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu budowlanego, także jego sprawdzenia przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień jego opracowania lub sprawdzenia –zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane,
e) spełnienia wymagań określonych w art. 60 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, a w przypadku inwestycji na nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości, oddanej w użytkowanie wieczyste lub sprzedanej w trybie określonym w art. 53 ust. 1 lub 2 powołanej ustawy, przeznaczonej na wynajem o czynszu najmu określonym zgodnie z przepisami rozdziału 7 tej ustawy;
4) prowadzenie postępowania uzgodnieniowego z wojewódzkim konserwatorem zabytków, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę, w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, w trybie art. 39 ust. 3 i 4 ustawy prawo budowlane;
5) wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę;
6) wydawanie na żądanie inwestora odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
7) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki;
8) wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę;
9) stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata;
10) w przypadku stwierdzenia nieważności albo uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę, wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę -na rozpoczęcie budowy;
11) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
12) w przypadkach szczególnie uzasadnionych, występowanie przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę do ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od tych przepisów, a po uzyskaniu takiego upoważnienia udzielanie bądź odmawianie, w drodze postanowienia zgody na odstępstwo;
13) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, wydawanie postanowienia o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań w zakresie:
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
14) wydawanie i opieczętowywanie dziennika budowy, montażu lub rozbiórki, w trybie przepisów o dzienniku budowy, montażu i rozbiórce, tablicy informacyjnej oraz ogłoszeniu zawierającym dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;
15) przyjmowanie zgłoszeń budowy lub wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, a objętych obowiązkiem zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej;
16) przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę, a objętych obowiązkiem zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej;
17) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, a objętych obowiązkiem zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej;