Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(56) 683 53 80,81 wew. 131, 132, 141


1. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, geologicznego i górniczego, ochrony przyrody, gospodarki leśnej, prawa łowieckiego, rybactwa śródlądowego, rolnictwa, gospodarki odpadami oraz ochrony gruntów rolnych.
2. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie ochrony środowiska należy:
1) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
2) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
3) udzielanie pomocy organizacjom ekologicznym w ich działalności w dziedzinie ochrony środowiska;
4) przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko;
5) przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
6) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntu;
7) nakładanie obowiązków dotyczących zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
8) opiniowanie planu działań krótkoterminowych wojewody w przypadku ryzyka występowania przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu w danej strefie;
9) dokonywanie rekultywacji jeżeli:
a) podmiot, który spowodował zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, nie dysponuje prawami do powierzchni ziemi, pozwalającymi na jej przeprowadzenie, lub
b) nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku rekultywacji albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu nastąpiło w wyniku klęski żywiołowej oraz w sytuacji, gdy z uwagi na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku konieczne jest natychmiastowe jej dokonanie;
10) uzgadnianie warunków rekultywacji oraz ustalanie obowiązku poniesienia kosztów rekultywacji, ich wysokości oraz sposobu uiszczania;
11) prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi;
12) prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi;
13) ustalanie, na żądanie poszkodowanego, wysokości odszkodowania w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska;
14) nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji;
15) nakładanie oraz określanie dodatkowych wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów emisji;
16) przyjmowanie zgłoszenia instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia;
17) ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia;
18) nakładanie na zarządzającego drogą, linią kolejową obowiązku prowadzenia oraz przedkładania w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów;
19) wydawanie pozwoleń, orzekanie o ich wygaśnięciu, cofnięciu oraz ograniczeniu:
a) zintegrowanych,
b) na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
c) na wytwarzanie odpadów;
20) przenoszenie lub odmowa, na wniosek zainteresowanego uzyskaniem tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części, praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących tej instalacji;
21) ustalanie odszkodowania w przypadku cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia;
22) orzekanie na wniosek prowadzącego instalację o zwrocie ustanowionego zabezpieczenia po wydaniu decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia;
23) orzekanie w razie stwierdzenia, iż nie usunięto w wyznaczonym terminie negatywnych skutków w środowisku powstałych w wyniku prowadzonej działalności, o przeznaczeniu na ten cel zabezpieczenia w wysokości niezbędnej do usunięcia tych skutków;
24) udzielanie, udostępnianie oraz przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska informacji lub kopii wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz oceny zgodności z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z najlepszej dostępnej techniki;
25) przyjmowanie informacji od prowadzącego instalację o planowanych, przed dokonaniem zmian w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, polegających na zmianie sposobu funkcjonowania instalacji;
26) zobowiązanie prowadzącego instalację do złożenia wniosku o zmianę pozwolenia w przypadku uznania, że planowane zmiany w instalacji wymagają zmiany niektórych warunków wydanego pozwolenia zintegrowanego;
27) dokonanie analizy wydanego pozwolenia zintegrowanego co najmniej raz na 5 lat;
28) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie pozwolenia zintegrowanego lub decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego;
29) przeprowadzanie postępowania kompensacyjnego w przypadku wydawania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla nowo budowanej instalacji lub zmienianej w sposób istotny na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza;
30) zobowiązywanie prowadzącego instalację podmiotu korzystającego ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;
31) nakładanie obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego, jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko;
32) zobowiązywanie podmiotu korzystającego ze środowiska do uiszczenia na rzecz właściwego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska;
33) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością;
34) występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań w przypadku stwierdzenia naruszenia przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska;
35) finansowanie przez Powiat ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska;
36) delegowanie osoby do udziału w pracach komisji do prowadzenia negocjacji o ustalenie treści programu dostosowawczego, jeżeli instalacja położona jest na terenie kilku gmin;
37) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;
38) identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
39) sporządzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
40) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach;
41)ustalanie w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji wymagającej zgłoszenia, której częścią jest źródło spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1MW i mniejszej niż 50 MW ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia.
3. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji należy:
1) wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych oraz ich zmiana, a także stwierdzenie wygaśnięcia;
2)przyjmowanie od prowadzącego instalację rocznych raportów zweryfikowanych przez uprawnionych audytorów lub wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska oraz ich zatwierdzenie.
4. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie postępowania z odpadami należy:
1) wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów;
2) wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów;
3) wydawanie decyzji odmawiającej wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresieprzetwarzania, zbierania, jeżeli zamierzony sposób gospodarki odpadami jest niezgodny z wymaganiami ustawy, mógłby powodować zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, jest niezgodny z planami gospodarki odpadami;
4) wydawanie decyzji cofającej zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania, zbierania odpadów, jeżeli posiadacz odpadów, mimo wezwania, nadal narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem;
5) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów;
6) wydawanie decyzji cofającej zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów;
7) wydawanie decyzji nakładającej na wytwórcę odpadów z wypadków obowiązki dotyczące gospodarowania tymi odpadami, w tym obowiązek przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów;
8) przygotowywanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o pozyskanie środków finansowych na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami z wypadków, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy albo bezskuteczności egzekucji wobec ww. sprawcy;
9) zatwierdzanie w drodze decyzji programu gospodarki odpadami wydobywczymi;