Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
(56) 683 53 80, 81 wew.162


1. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych realizuje zadania wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych, zajmuje się realizacją zadań związanych
z oświadczeniami, o których mowa w ustawie o samorządzie powiatowym i ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz realizuje zadania związane z wyborami.
2. Do podstawowych zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych należy:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
5) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
9) przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 8;
10) nadzór na Kancelarią Informacji Niejawnych.
3. Do podstawowych zadań w zakresie spraw związanych z oświadczeniami należy:
1) wykonywanie czynności technicznych dotyczących oświadczeń majątkowych, informacji o prowadzonej działalności gospodarczej oraz innych informacji składanych Staroście przez:
a) Członków Zarządu,
b) Sekretarza,
c) Skarbnika,
d) kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
e) osoby zarządzające i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną,
f) osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty,
g) inne osoby pełniące funkcje publiczne, zgodnie z ustawą o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
2) przyjmowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie oświadczeń.
4. Do podstawowych zadań związanych z wyborami należy organizacja i przeprowadzanie wyborów na obszarze Powiatu do Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.