Powiatowy Rzecznik Konsumentów
(56) 683 53 80, 81 wew. 47


1. Z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów stosunek pracy nawiązuje Starosta.
2. Rzecznik Konsumentów jest bezpośrednio podporządkowany Staroście.
3. Rzecznik Konsumentów jest organizacyjnie wyodrębniony w strukturze Starostwa.
4. Do zadań Rzecznika Konsumentów w szczególności należy:
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumenta;
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4) współdziałanie z właściwą miejscowo delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
5) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
6) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.