Biuro Prawne
(56) 683 53 80, 81 wew. 35


1. Biuro Prawne zajmuje się pełną obsługą prawną Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.
2. Do podstawowych zadań Biura Prawnego należy w szczególności:
1) udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty, wydziałów Starostwa oraz samodzielnych stanowisk pracy, a także jednostek organizacyjnych Powiatu;
2) opiniowanie pod względem redakcyjnym i prawnym projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty;
3) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień;
4) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących działania Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych (w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym jednostkom);
5) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego;
6) informowanie Zarządu, Starosty, kierowników wydziałów, a także osób zajmujących samodzielne stanowiska pracy o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Powiatu;
7) prowadzenie szkoleń w zakresie zmiany prawa oraz przekazywanie Staroście materiałów w tym zakresie.