Biuro Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego
Koordynator Biura - (56) 683 53 80,81 wew. 81
Administrator Systemów Informatycznych - (56) 683 53 80,81 wew. 81
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - (56) 683 53 80,81 wew. 82


1. Biuro Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego zapewnia obsługę i funkcjonowanie sieci komputerowej i informatycznej Starostwa oraz stosowanie w tym zakresie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, realizuje zadania wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, a także z zakresu bezpieczeństwa informacji, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej oraz koordynuje kontrolę zarządczą.
2. Do podstawowych zadań Biura w zakresie informatyki należy:
1) opracowywanie propozycji założeń polityki informatyzacji Starostwa;
2) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i gospodarką sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem;
3) realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych i sieci teleinformatycznych;
4) sprawowanie nadzoru nad eksploatacją i instalacją sprzętu komputerowego i oprogramowań;
5) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego;
6) prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie wdrażania nowych programów informatycznych oraz udzielanie bieżącego instruktażu w zakresie eksploatacji systemów i urządzeń informatycznych;
7) wykonywanie obowiązków administratora Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej Powiatu;
8) pełnienie funkcji Administratora Systemu Informacji;
9) udostępnianie klientom wglądu do elektronicznej wersji Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich;
10) administrowanie stronami Powiatu w mediach społecznościowych;
11) administrowanie Systemem Informacji Przestrzennej;
12) administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą;
13) obsługa Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP;
14) zapewnienie wsparcia technicznego transmisji sesji Rady on-line.
3. Do podstawowych zadań Biura w zakresie bezpieczeństwa informacji należy:
1) przy współpracy z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji opracowywanie, monitorowanie oraz przegląd systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
2) utrzymywanie aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację;
3) przeprowadzanie okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmowanie działań minimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy;
4) administrowanie uprawnieniami osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji do stopnia adekwatnego do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków;
5) zapewnienie zapoznania się osób upoważnionych do przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami UE oraz prawa krajowego o ochronie danych oraz w zakresie bezpieczeństwa informacji.
4. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej należy:
1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Powiatu;
2) opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego;
3) realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego;
4) wydawanie w imieniu Starosty organom gminy zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego;
5) przedstawianie Staroście do zatwierdzenia gminne plany zarządzania kryzysowego;
6) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
7) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz współdziałanie w tym zakresie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
8) współpraca z gminnymi (miejskimi i miejsko-gminnymi) zespołami zarządzania kryzysowego;
9) opracowywanie powiatowych planów obrony cywilnej;
10) organizowanie i prowadzenie ćwiczeń ludności z zakresu obrony cywilnej;
11) organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej;
12) organizowanie akcji kurierskiej;
13) wykonywanie zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
14) realizowanie zadań w zakresie reklamowania radnych Rady oraz pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
5. Do podstawowych zadań w zakresie kontroli zarządczej należy:
1) koordynowanie prac przy opracowaniu, weryfikowaniu, aktualizacji i rozpowszechnianiu dokumentacji kontroli zarządczej;
2) gromadzenie i analiza danych dotyczących kontroli zarządczej;
3) przygotowanie i przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej wśród kierowników i pracowników Starostwa;
4) zapewnienie uczestnikom samooceny doraźnej pomocy;
5) opracowanie w formie pisemnej wyników samooceny i przekazanie ich Staroście;
6) gromadzenie informacji dotyczących identyfikacji ryzyka i analizy ryzyka;
7) współdziałanie z podległymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie kontroli zarządczej i gromadzenie informacji dotyczącej jej funkcjonowania;
8) przedkładanie Staroście zbiorczej informacji dotyczącej funkcjonowania kontroli zarządczej w podległych jednostkach organizacyjnych Powiatu.