Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości                  i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości z nakładami

Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

1

2

3

4

5

6

7

1.

TO1G/00004480/4                        Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu Wydział IV Ksiąg Wieczystych, działki położone w  5 obrębie miasta Golubia -Dobrzynia, oznaczone  nr geod. 89/7 i 87/4

0,1988 ha

Działki stanowią ulicę położoną w terenie zabudowy obiektów szpitalnych, urządzona ulica miejska z tranzytem sieci energii, wody, kanalizacji i telefonu. Nawierzchnia drogowa utwardzona mieszanką mineralno-bitumiczną z uzbrojeniem kanalizacyjnym. Chodniki utwardzone kostką betonową  gr. 6 cm  na podsypce cementowo piaskowej  z krawężnikiem, utwardzenia wjazdów  z kostki betonowej gr. 8 cm  na podbudowie piaskowej z krawężnikiem. W skład nieruchomości wchodzi oświetlenie uliczne w ilości 6 słupów oświetleniowych.

UZ- usługi zdrowia

 418.569,00 zł

Nieruchomość przeznaczona                              do zbycia w formie darowizny

 

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu na okres 21 dni od dnia 9 marca 2020 r. a ponadto zamieszczono na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,  informację o wywieszeniu tego wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

Sporządziła: A. Chmielewska

Zatwierdziła: E. Piotrowska

  • autor: Agnieszka Chmielewska