Aktualności

Stronicowanie

 • XXVIII sesja Rady Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego VI kadencji

  2020.08.13

  Uprzejmie informuję, że w dniu 19 sierpnia 2020 r., godz. 14.00 odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego VI kadencji. W związku z zagrożeniem epidemicznym i dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji Rady Powiatu na stronie www.golub-dobrzyn.com.pl, w zakładce eSesja.

 • Ponad 270 tys. zł dla powiatu na projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

  2020.08.12

  Miło nam poinformować, iż w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014–2020, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu projekt pn.: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19". Ze środków finansowych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na realizację w/w projektu zastanie zakupiony sprzęt komputerowy i środki ochrony osobistej, które zostaną przekazane wychowankom rodzin zastępczych, rodzinom zastępczym oraz wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu naszego powiatu.

 • Kampania Kupuj świadomie

  PRODUKT POLSKI – kupuj świadomie

  2020.08.06

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy zaprasza mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konkursie polegającym na nagraniu krótkiego spotu zachęcającego do zakupu polskich produktów rolno-spożywczych. Do udziału zapraszamy dzieci, dorosłych, a także organizacje, kluby sportowe, stowarzyszenia, jak choćby Koła Gospodyń Wiejskich. Czas na zgłoszenia mija 31 sierpnia 2020 r. Film ma być zachętą do świadomych zakupów i wybierania produktów z oznaczeniem "Produkt Polski". Optymalna długość nagrania to 30-60 sekund, a maksymalnie 90 s.

 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2020 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

  2020.08.06

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020/G - lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

  2020.08.06

  Grant można otrzymać na działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.  O grant mogą się ubiegać: - wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

  2020.08.06

  ZAKRES TEMATYCZNY: utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

  Przedsięwzięcie: 2.1.1. Włączenie społeczno-zawodowe mieszkańców obszaru LGD oraz wsparcie inicjatyw w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – projekty grantowe (EFS)

  Cel szczegółowy: 2.1. Aktywizacja i integracja społeczności obszaru LGD

  Cel ogólny: 2. Rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczno-zawodowa obszaru LGD „Dolina Drwęcy”

 • Spotkanie konsultacyjne

  Spotkanie konsultacyjne dot. ,,Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r.’’

  2020.08.03

  W dniu 30 lipca 2020 r. w siedzibie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się spotkanie konsultacyjne dot. Strategii Rozwoju Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030. W trakcie spotkania przedstawiciele ROPS w Toruniu zaprezentowali propozycje nowych założeń strategii, ocenę realizacji Strategii Polityki Społecznej do roku 2020, a także wnioski ze spotkań branżowych oraz dyskutowano o potrzebach powiatu golubsko-dobrzyńskiego ze zwróceniem uwagi na główne obszary interwencji.

 • Dofinansowanie z PFRON

  2020.08.03

  Powiat Golubsko-Dobrzyński otrzymał dofinansowanie w wys. 249 983,03 zł ze środków PFRON na realizację Programu wyrównania różnic między regionami w obszarach B, D i F.

  Z dofinansowania skorzystają:

  1) Miasto Golub-Dobrzyń w wys. 35 164,41 zł z przeznaczeniem na projekty: “Likwiacji barier – Wszystkie dzieci nasze są” oraz dostosowanie toalety ogólnodostępnej do potrzeb osób z niepełnosprawnością ...

 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kowalewie Pomorskim

  2020.08.03

  UWAGA

  Informujemy, że w dniu 12 sierpnia 2020 r.
  Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  w Kowalewie Pomorskim

  będzie czynny w godz. od 1600 do 2000.

  Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 • -

  ,,Międzynarodowy Wyścig Kolarski dla Kobiet Śladami Królewny Anny Wazówny”

  2020.08.03

  W dniach od 1 do 2 sierpnia 2020 r. odbył się „Międzynarodowy Wyścig Kolarski dla Kobiet Śladami Królewny Anny Wazówny o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego” organizowany przez Toruński Klub Kolarski „PACIFIC”.

 • -

  1 sierpnia 1944 r. - Powstanie Warszawskie

  2020.08.01

  W dniu 1 sierpnia 2020 r. Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Pani Danuta Malecka, reprezentując Powiat Golubsko-Dobrzyński, uczciła pamięć o Powstańcach z 1944 roku, składając kwiaty pod pomnikiem pamięci narodowej.
  Dzień 1 sierpnia jest dniem szczególnym, ponieważ właśnie tego dnia 1944 r. o godzinie 17:00, zwanej godziną „W”, rozpoczęło się Powstanie Warszawskie zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”.

 • -

  ,,Remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko - Golub-Dobrzyń na odcinku od 7+750 do km 10+174”

  2020.07.31

  W dniu 31 lipca br. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski wraz z Wicestarostą Danutą Malecką i Skarbnikiem Powiatu Zbigniewem Szyjkowskim, podpisali umowy o roboty budowlane z Panem Mariuszem Wilczyńskim Właścicielem firmy Zakład Handlowo-Budowlany ,,AGA”.

 • -

  Powstanie nowa placówka

  2020.07.31

  W związku z wcześniejszymi informacjami o zamiarze realizacji przez Powiat Golubsko-Dobrzyński inwestycji  polegającej na budowie centrum opiekuńczo-mieszkalnego informujemy, że w dniu dzisiejszym,  na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych została zamieszczona informacja o zatwierdzeniu wniosku powiatu oraz o przyznaniu środków finansowych na realizację zadania.

 • -

  Rekrutacja do szkół Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

  2020.07.31

  Informacja na temat przebiegu rekrutacji do szkół Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • -

  ,,10.04.2010 Golub-Dobrzyń Pamięta-część druga”

  2020.07.30

  W dniu 29 lipca 2020 r. Pani Ewa Kaźmierkiewicz i Pan Edward Bartkowski ze Stowarzyszenia ,,Przywrócić Pamięć” dostarczyli do Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu kontynuację publikacji wydanej w 2010 r. związku z katastrofą smoleńską.
  Na wydanie drugiej części publikacji stowarzyszenie pozyskało środki m. in. z Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadania publicznego: ,,Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”.

 • -

  Na zasłużoną emeryturę przeszła Pani Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia

  2020.07.29

  W związku z podjęciem decyzji przez Panią Małgorzatę Piaskowską – Kierownika Wydziału Oświaty i Zdrowia tutejszego Starostwa o zakończeniu pracy zawodowej i przejściu na emeryturę, w dniu 29 lipca 2020 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński, Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński wraz z Sekretarzem i Skarbnikiem Powiatu w imieniu pracowników Starostwa podziękowali Pani Małgorzacie za dotychczasową współpracę.

 • Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

  2020.07.28

  Na podstawie § 14 oraz § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964) biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli informuję o wprowadzonych od dnia 1 czerwca 2020 r. zasadach w zakresie obsługi interesantów i funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kowalewie Pomorskim

  2020.07.24

  UWAGA Informujemy, że w dniu 27 lipca 2020 r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kowalewie Pomorskim będzie nieczynny.

 • XXVII sesja Rady Powiatu.

  2020.07.24

  Kolejna, XXVII sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odbyła się 23 lipca br. i była zwołana na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

 • -

  Życzenia z okazji Święta Policji

  2020.07.24

  Z okazji przypadającego Święta Policji, w imieniu władz samorządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego składamy Wszystkim Państwu  najserdeczniejsze życzenia oraz słowa uznania  za codzienną pracę  i służbę na rzecz obywateli.

Stronicowanie