Treść strony: Komunikaty

Komunikaty

Stronicowanie

 • Komunikat dotyczący raportu o stanie powiatu za rok 2023

  2024.06.12

  Uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu opublikowany został raport o stanie powiatu za rok 2023. Link do raportu poniżej: https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/4731,raport-o-stanie-powiatu

  Zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) zarząd powiatu, co roku do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium.

 • Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim

  2024.06.10

  § 1. Organ prowadzący szkołę: Powiat Golubsko-Dobrzyński, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

  § 2. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie.

  § 3. Wymagania wobec kandydatów:  Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 3 ust. 1, § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2023 r. poz. 2578) ...

 • Obwieszczenie o planowanym wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdów

  2024.06.05

  Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r., poz. 1394) Starosta Golubsko-Dobrzyński zawiadamia, o planowanym wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczących pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy, z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024 r.

 • Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

  2024.06.05
  Starosta Golubsko - Dobrzyński na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy
 • Sprawozdanie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za okres VI kadencji 2018-2024

  2024.04.03

  Przedkładając sprawozdanie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za okres VI kadencji jesteśmy pewni, że nasze działania są widoczne i w sposób bezpośredni wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców naszego powiatu. W bieżącej kadencji ze szczególną uwagą podchodziliśmy do realizacji wszystkich przedsięwzięć o charakterze prorozwojowym, kładąc duży nacisk na maksymalne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej...

 • Informacja o wyniku trzeciego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, położonej w 2 obrębie miasta Golubia-Dobrzynia, przy ulicy PTTK 5, lokal mieszkalny nr 5.

  2024.03.14

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego działając na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku trzeciego ustnego przetargu

 • Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Rodzina w centrum Etap I”

  2024.03.11

  Powiat Golubsko-Dobrzyński/PCPR w Golubiu-Dobrzyniu informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rodzina w centrum Etap I”, nr projektu: FEKP.08.25-IZ.00-0003/23, nr naboru: FEKP.08.25-IZ.00-056/23, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

 • INFORMACJA Powiatowej Komisji Wyborczej w Golubiu-Dobrzyniu

  2024.02.27

  INFORMACJA Powiatowej Komisji Wyborczej w Golubiu-Dobrzyniu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

  Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych Komisja będzie pełnić w następujących terminach:

  28.02.2024 r. godz. 9.00 – 15.00

  29.02.2024 r. godz. 9.00 – 15.00

  01.03.2024 r. godz. 9.00 – 15.00

  02.03.2024 r. godz. 10.00 – 14.00

  04.03.2024 r. godz. 9.00 – 16.00

 • Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku przy ulicy PTTK 5 w Golubiu-Dobrzyniu

  2024.02.02

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku przy ulicy PTTK 5 w Golubiu-Dobrzyniu.  Przetarg odbędzie się dnia 14 marca 2024 r. o godzinie 10-tej w pokoju nr S5  (Biuro Rady Powiatu) parter Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy Plac Tysiąclecia 25.

 • Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

  2024.01.09

  Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 440) w związku z § 2 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz.U. poz. 2473) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

Stronicowanie