Treść strony: Komunikaty

Komunikaty

Stronicowanie

 • Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

  2020.10.07

  Na podstawie art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Starosta Golubsko – Dobrzyński informuje o wszczęcia postępowania na podstawie na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 4 a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363), w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną oznaczoną numerem geodezyjnym 320/1 o powierzchni 0,0188 ha., położoną w obrębie  miasta Golubia-Dobrzynia o nieuregulowanym stan prawnym.

 • Covid-19 prośba

  Prośba o ograniczenie osobistych wizyt w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu do niezbędnego minimum

  2020.10.05

  Szanowni Państwo, w związku z rosnącą liczbą osób zakażonych koronawirusem, ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Starostwie Powiatowym do niezbędnego minimum. Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo i zdrowie zalecamy daleko idącą ostrożność. Przypominamy, że każdy klient wchodzący do Starostwa musi mieć założoną maseczkę  zakrywającą  usta i nos, a także zobowiązany jest do zachowania bezpiecznej  odległości  od innych klientów. Przy wejściu na korytarz główny do Starostwa oraz przed Wydziałami umieszczone są dozowniki z płynem dezynfekującym, z którego należy skorzystać.

 • Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

  2020.09.11

  Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Przetarg odbędzie się dnia 15 października 2020 r. o godzinie 10-tej w pokoju nr S5 – (Biuro Rady Powiatu) parter Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy Plac Tysiąclecia 25. Szczegółowe informacje udzielane będą w pokoju nr S20, I piętro Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu i telefonicznie pod nr tel. 56 683 53 80 wew. 151 w godzinach od 8:00 do 15:00. 

 • Ogłoszenie

  2020.08.12

  Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65 ze zm.) Starosta Golubsko – Dobrzyński informuje o zamiarze wszczęcia postępowania ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w postaci podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, słupa linii napowietrznej SN-15kV oraz złącza kablowego SN-15kV, po uprzednim wykonaniu demontażu urządzeń linii napowietrznej SN-15kV, na części nieruchomości, położonej w obrębie Lisewo, gm. Golub-Dobrzyń, oznaczonej nr geod. 356/2 w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana przewodów linii napowietrznej SN-15kV na linię kablową SN-15kV na linii GPZ Golub-Dobrzyń – Lipnica od ST. 35-10,3 na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A.

 • Decyzja

  2020.08.12

  Na podstawie art. 124b ust. 1, 2, 2a i 3, art. 124a, art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust 3, art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), art. 104, art. 107 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowanej przez Pawła Łuczak

 • Wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

  2020.08.06

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 • Wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia

  2020.07.03

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

 • Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego o sposobie przyjmowania w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu i Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Poradnictwa Obywatelskiego w Kowalewie Pomorskim

  2020.07.01

  Biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, w tym stopniowe zmniejszenie obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym oraz sytuację lokalną, Starosta Golubsko-Dobrzyński podjął decyzję o powrocie do stacjonarnego pełnienia dyżuru od 6 lipca 2020 r. W przypadku, gdy porada nie wymaga fizycznej obecności w siedzibie zaleca się skorzystanie z porady prawnej odbywającej się za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 • Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

  2020.05.27

  Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 art. 124b w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65 ze zm.) Starosta Golubsko – Dobrzyński informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości, położonej w obrębie Bielsk, gm. Kowalewo Pomorskie, oznaczonej nr geod. 57/4, w celu przeprowadzenia prac remontowych polegających na wymianie przewodów i dwóch słupów linii SN-15 kV, w związku z realizacją inwestycji polegającej na wymianie urządzeń napowietrznej linii SN-15 kV relacji GPZ Kowalewo- Chełmonie na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A.

 • Ponowna prośba o ograniczenie wizyt w urzędzie

  Ponowna prośba o ograniczenie wizyt w urzędzie

  2020.03.24

  W związku z ogłoszeniem na obszarze kraju stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania, podtrzymujemy naszą prośbę o ograniczenie wizyt w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu wyłącznie do niezbędnego minimum. Swoje sprawy prosimy załatwiać poprzez: - Internet za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl lub www.obywatel.gov.pl przy użyciu profilu zaufanego, - pocztą elektroniczną na adres e-mail główny Starostwa Powiatowego: powiat@golub-dobrzyn.com.pl lub adresy e-mailowe merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego. Zamiar złożenia wniosku w sprawach pilnych do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg  prosimy uzgadniać telefonicznie.

Stronicowanie