Treść strony: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu w dniu 7 stycznia 2022 r. (tj. piątek) będzie nieczynny w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 1 stycznia 2022 r.

Serdecznie przepraszamy za ewentualne utrudnienia !!!


 

Centrum Informacyjno-Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością (CIDON)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje ze od dnia 1 września 2021r. przy każdym Oddziale PFRON uruchomione zostało Centrum Informacyjno-Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością (CIDON).
W ramach działalności CIDON możecie Państwo uzyskać informacje m. in. na temat programów realizowanych przez PFRON, projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, dostępnym wsparciu finansowym i rzeczowym, likwidacji barier funkcjonalnych, systemie orzecznictwa, instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, możliwości wsparcia działalności gospodarczej i wiele innych.

/więcej.../


 

K O M U N I K A T

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE

STAROSTWO POWIATOWE W GOLUBIU-DOBRZYNIU

w dniu 24 GRUDNIA 2021 r. (piątek) 

BĘDZIE NIECZYNNE.

 

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego za święto ustawowo wolne od pracy wypadające w sobotę.  Zarządzeniem nr 15/2021 r. Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dodatkowy dzień wolny od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 25 grudnia 2021 r. (sobota) został ustalony na dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek). W związku z powyższym w tym dniu Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu będzie nieczynne. 

 

Katarzyna Orłowska
Sekretarz
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż zgodnie z ustawą COVID-ową, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego ważność (ważność orzeczenia upływa po 8 marca 2020 r.): 2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


 

OGŁOSZENIE

 1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu pracuje w niezmienionych godzinach pracy tj. od 7:00 do 15:00.
 2. Dokumenty przesłane pocztą tradycyjną opatrzone zostają rzeczywistą datą wpływu do Zespołu, jednak w dalszym ciągu podlegają 24 godzinnej kwarantannie.
 3. Komisje w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  w Golubiu-Dobrzyniu odbywają się w terminach zawartych w zawiadomieniach na wyznaczoną datę i godzinę z zachowaniem środków ostrożności z bezpośrednim
  udziałem osób orzekanych- jeśli obecność jest obowiązkowa i w trybie zaocznym czyli bez osób orzekanych- jeśli obecność nie jest obowiązkowa w związku z wciąż trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 covid-19.
 4. Osoby wezwane na posiedzenie składu orzekającego powinny mieć założoną maseczkę zasłaniającą nos i usta- maksymalnie w posiedzeniu składu orzekającego mogą uczestniczyć 2 osoby- czyli osoba orzekana + ewentualnie opiekun/rodzic itp.
 5. Jednocześnie informuję, iż do czasu wydania orzeczenia (wyznaczonego terminu posiedzenia składu orzekającego) istnieje możliwość wystąpienia do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu
  z wnioskiem o zawieszenie postępowania. Po złożeniu wniosku o zawieszenie postępowania, Powiatowy Zespół wyznaczy ponowny termin rozpatrzenia sprawy,
  o którym zawiadomi pismem odrębnym.
 6. Złożenie wniosku o wydanie orzeczeń, legitymacji, kart parkingowych itp. (wnioski muszą być kompletne) jest możliwy poprzez pocztę tradycyjną, wrzucenie do skrzynki podawczej umieszczonej na zewnątrz budynku pod nazwą: „Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności”, w godz. od 7:00 do 15:00 bądź osobiście
  z zachowaniem środków ostrożności tj. osoba powinna mieć załączoną maseczkę zasłaniającą nos i usta.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu realizuje zadania w zakresie:

 1. Postępowań w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności / o wskazaniach do ulg i uprawnień;
 2. Wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności;
 3. Wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek;
 4. Przyjmowania skarg i wniosków;
 5. Wydawania zaświadczeń dotyczących złożenia wniosków.

Wnioski o wydanie orzeczeń i legitymacji są dostępne na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu link https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/
w Wydziałach i Biurach Starostwa nr 19 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności bądź https://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/ w zakładce Niepełnosprawni- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Informacje o załącznikach do wniosków można uzyskać telefonicznie bądź osobiście.

Interesanci mogą kontaktować się z organem:

 1. Korespondencyjnie na adres: ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1, 87-400 Golub-Dobrzyń
 2. E-mailowo na adres: pzon@golub-dobrzyn.com.pl
 3. Telefonicznie: 56 475 60 50
 4. Poprzez wrzucenie to skrzynki podawczej pod nazwą „Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności” umieszczonej na zewnątrz budynku

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych i innych aktów prawnych, a w szczególności:
1) wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
2) wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
3) wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy;
4) wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności osobie posiadającej prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo prawomocne orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień;
5) wydawanie kart parkingowych;
6) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie orzecznictwa;
7) wprowadzanie danych do Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.