Treść strony: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 21 oraz § 24 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia            
 7 sierpnia  2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów        
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356) biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli informuję o wprowadzonych od dnia      
8 sierpnia 2020 r. zasadach  w zakresie obsługi interesantów  i funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu:

 1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu pracuje w niezmienionych godzinach pracy tj. od 7:00 do 15:00.
 2. Dokumenty składane osobiście oraz przesłane pocztą tradycyjną opatrzone zostają rzeczywistą datą wpływu do Zespołu, jednak w dalszym ciągu podlegają 24 godzinnej kwarantannie.
 3. W czasie godzin urzędowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
  o Niepełnosprawności osoba wchodząca powinna:

- zadzwonić dzwonkiem umieszczonym na drzwiach po lewej stronie.

- założyć maseczkę zasłaniającą nos i usta.

 1. Zaplanowane posiedzenia składów orzekających Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu odbędą się w terminach zawartych w zawiadomieniach, ale póki co z wyłączeniem bezpośredniego badania
  i wywiadu osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia, czyli rozstrzygnięcie zostanie podjęte przez skład orzekający na podstawie akt sprawy (w tzw. trybie zaocznym).
  W  razie jakichkolwiek zmian osoba zostanie poinformowana telefonicznie.
 2. Jednocześnie informuję, iż do czasu wydania orzeczenia (wyznaczonego terminu posiedzenia składu orzekającego) istnieje możliwość wystąpienia do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu
  z wnioskiem o zawieszenie postępowania. Po złożeniu wniosku o zawieszenie postępowania, Powiatowy Zespół wyznaczy ponowny termin rozpatrzenia sprawy,
  o którym zawiadomi pismem odrębnym.
 3. Odbiór orzeczeń, legitymacji czy kart parkingowych jest możliwy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem zespołu z zachowaniem środków ostrożności (osoba musi mieć założoną maseczkę zasłaniającą nos i usta).
 4. Złożenie wniosku o wydanie orzeczeń, legitymacji, kart parkingowych itp. (wnioski muszą być kompletne) jest możliwy poprzez pocztę tradycyjną, wrzucenie do tymczasowej skrzynki podawczej umieszczonej wewnątrz budynku na parterze pod nazwą: „Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności”,
  w godz. od 7:30 do 14:30 bądź osobiście.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu realizuje zadania w zakresie:

 1. Postępowań w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności / o wskazaniach do ulg i uprawnień;
 2. Wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności;
 3. Wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek;
 4. Przyjmowania skarg i wniosków;
 5. Wydawania zaświadczeń dot. złożenia wniosków.

Wnioski o wydanie orzeczeń i legitymacji są dostępne na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu link https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/

Informacje o załącznikach do wniosków można uzyskać telefonicznie.

Interesanci mogą kontaktować się z organem:

 1. korespondencyjnie na adres: ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1, 87-400 Golub-Dobrzyń
 2. e-mailowo na adres: pzon@golub-dobrzyn.com.pl
 3. osobiście
 4. telefonicznie: 56 683 45 29

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych i innych aktów prawnych, a w szczególności:
1) wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
2) wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
3) wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy;
4) wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności osobie posiadającej prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo prawomocne orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień;
5) wydawanie kart parkingowych;
6) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie orzecznictwa;
7) wprowadzanie danych do Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.