Treść strony: Informacje dla organizacji pozarządowych

Informacje dla organizacji pozarządowych

Stronicowanie

 • Mikrogranty Inicjuj z FIO 3.0 edycja 2022

  Mikrogranty Inicjuj z FIO 3.0 edycja 2022

  2022.01.17

  Na prośbę Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, informujemy, że ogłoszony został nabór na mikrogranty FIO 3.0 dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na rok 2022.

  Terminy naboru wniosków od 20.01.2022-13.02.2022

  W ramach Inicjuj z FIO 3.0 dotacje można przeznaczyć m. in.

  - na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego,

  - sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej,

  - podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji,

  - opracowanie merytorycznych planów rozwoju,

  - adaptację lokalu.

 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  2021.12.29

  Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132) od 31.10 2021 r. stowarzyszenia i fundacje, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego są zobowiązane do wpisu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

 • Festiwal Edukacji Nieformalnej NA ZMIANĘ

  Festiwal Edukacji Nieformalnej NA ZMIANĘ

  2021.09.23

  Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych zaprasza do uczestnictwa w Festiwalu Edukacji Nieformalnej NA ZMIANĘ.

  W dniach 1-2 października 2021 r. zachęcamy do wzięcia udziału w 7 warsztatach w Toruniu.

  Udział bezpłatny.

 • KONSULTACJE

  2021.08.24

  Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do zgłaszania uwag i wniosków w sprawie projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, przyjętego do konsultacji uchwałą Nr 96/213/21 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 23 sierpnia 2021 r. Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

 • Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

  2021.07.15

  W dniu 14 lipca 2021 r. Klub Miłośników Starych Traktorów i Maszyn Rolniczych ,,Retro – Traktor” złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. ,,Ocalić od zapomnienia – część druga”, w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Ww. oferta złożona została w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038).

  Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3 może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 • E - KRS - elektroniczna rewolucja dla NGO od 1 lipca 2021 r.

  2021.07.12

  Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą podlegające wpisowi 
  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 1 lipca 2021 r. mają obowiązek składania wniosków wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Od tego dnia wyłączona została obowiązująca do tej pory możliwość dokonania wpisu za pomocą ręcznie wypełnionego urzędowego formularza. Również cała pozostała procedura będzie miała miejsce właśnie w tym systemie. Oznacza to, że jakiekolwiek pisma, które zostaną złożone w sprawie będą musiały mieć charakter elektroniczny.

 • Spotkania informacyjne - Inicjuj z FIO 3.0

  Spotkania informacyjne - Inicjuj z FIO 3.0

  2021.06.28

  Działasz w młodej organizacji pozarządowej, która potrzebuje sprzętu? Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia? Zgłoś się po mikrodotację! Ośrodek Tłok w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica realizuje projekt „Inicjuj z FIO 3.0”, w ramach którego przyznawane są mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Chcesz wiedzieć więcej? Przyjdź na spotkanie!

 • Mikrogranty OWES TŁOK 2021

  Mikrogranty OWES TŁOK 2021

  2021.04.09

  Trwa nabór na mikrogranty OWES TŁOK EDYCJA III/2021 

  Ogłoszony został nabór na mikrogranty dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych zainteresowanych rozwijaniem działalności odpłatnej lub gospodarczej.

  Nabór trwa do 26.04.2021 r.

 • Jak przekazać 1 % podatku na rzecz OPP w usłudze Twój e-PIT

  Jak przekazać 1 % podatku na rzecz OPP w usłudze Twój e-PIT

  2021.03.30

  Podatnik przekazujący 1 % dla OPP po raz pierwszy, może w prosty sposób wybrać z listy nr KRS organizacji, którą chce wspomóc.
  Co warte podkreślenia, każda osoba, która w zeznaniu za 2019 r. zdecydowała się przekazać 1 % podatku konkretnej organizacji, ma tę organizację wpisaną automatycznie w zeznaniu za 2020 r. Dlatego też, jeśli podatnik nie podejmie żadnych działań, to 1 % jego podatku trafi do organizacji wybranej w zeszłym roku. Oczywiście, każdy może bez problemu zmienić OPP oraz cel szczegółowy. Krajowa Administracja Skarbowa zachęca podatników do składania deklaracji drogą elektroniczną, co gwarantuje szybszy termin zwrotu nadpłaty niż dla deklaracji papierowych.

 • Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim

  Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim

  2021.03.05

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania wniosków w ramach projektu „DOTACJA NA START”. Projekt dotyczy wsparcia na założenie działalności gospodarczej dla bezrobotnych, biernych zawodowo, uczących się mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Więcej szczegółów pod numerem telefonu: 56 699 54 77, email: dotacjanastart@tarr.org.pl

 • Trwa nabór na mikrogranty OWES TŁOK EDYCJA II/2021

  Trwa nabór na mikrogranty OWES TŁOK EDYCJA II/2021

  2021.02.22

  Ogłoszony został nabór na mikrogranty dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych zainteresowanych rozwijaniem działalności odpłatnej lub gospodarczej. Nabór trwa do 15.03.2021. r. Organizacje zainteresowane poszerzeniem źródeł finansowania swoich celów statutowych o działalność ekonomiczną (w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej) mogą pozyskać od 1500 zł do 5000 zł.

 • WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

  WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W GOLUBIU-DOBRZYNIU

  2021.02.22

  Ogłoszony w marcu 2020 roku  na terytorium Polski stan epidemiczny wpłynął w sposób istotny na nasze życie, w tym na sytuację ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie stan ten wywołał dla gospodarki, Urząd Pracy na zlecenie ministra właściwego ds. pracy realizował  kilka form wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorców. Zadania były realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( t. j. Dz. U . z 2020 r. poz. 1842 ze zm). W minionym roku, Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu udzielił wsparcia przedsiębiorcom z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego w wysokości 13 628 837,71 złotych.

 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2021 roku

  2021.02.05

  Uprzejmie informuję, iż Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 5 lutego br. podjął uchwałę nr 82/172/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu dla ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. W związku z powyższym zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert w terminie:

 • Ogłoszono konkurs w ramach programu "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020"

  2020.12.18

  na podstawie art. 23 ust. l pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów

 • Rusza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla samorządów

  2020.12.18

  Dla osób mniej samodzielnych wsparcie w codziennych czynnościach to ważna i potrzebna pomoc. Samorządy mogą już składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021. – Dla wielu osób takie wsparcie to szansa na bardziej samodzielne i aktywne życie – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zachęcając do dołączenia do programu.

Stronicowanie