Treść strony: Komunikaty

Komunikaty

Stronicowanie

 • Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

  2021.02.15

  Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 art. 124b w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Golubsko – Dobrzyński informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości położonej w obrębie Bielsk, gm. Kowalewo Pomorskie, oznaczonej jako działka nr 289, w celu założenia przewodów i urządzeń służących do przesyłu energii w związku z realizacją inwestycji polegającej na wymianie urządzeń napowietrznej linii SN-15kV relacji GPZ Kowalewo – Chełmonie na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A.

 • Decyzja

  2021.02.04

  Na podstawie art. 12 ust. 4a, 4f, 5 oraz art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.), art. 8, art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2, 3, art. 130 ust. 2, art. 132 ust. 1a i 2, art. 134 i art. 135 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.), art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 203 ze zm.) oraz art. 49, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), po przeprowadzeniu z urzędu postępowania administracyjnego, w związku z decyzją Nr 2/ZRID/2020 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego znak: AB.6740.273.2020.CWoj z 11.08.2020 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński

 • Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

  2021.01.11

  Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) w związku z art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r. poz. 256 ze zm., dalej jako Kpa) Starosta Golubsko – Dobrzyński informuje, że został zebrany materiał dowodowy dający podstawę do wydania decyzji w postępowaniu  w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną oznaczoną numerem geodezyjnym 320/1 o powierzchni 0,0188 ha., położoną w obrębie 8 miasta Golubia-Dobrzynia o nieuregulowanym stanie prawnym przejętą z mocy prawa przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń na podstawie decyzji Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 2/ZRID/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. znak: AB.6740.273.2020.CWoj o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia obejmujące zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ul. Kościuszki – III etap”.

   

 • Decyzja

  2020.11.12

  Na podstawie art. 124 ust. 1a w zw. z art. 124 i 124a z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowanej przez Pawła Łuczak o wydanie odrębnej decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości w związku z decyzją Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 listopada 2020 r. znak: GN.6853.24.2020.Ac

 • Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

  2020.11.09

  Na podstawie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowanej przez Pawła Łuczak

  orzekam

  ograniczyć sposób korzystania do części nieruchomości gruntowej w części o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Lisewo gm. Golub-Dobrzyń oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 356/2, dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr (wyłączono ze względu na RODO), przez udzielenie ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku zezwolenia  na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w postaci podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, słupa linii napowietrznej SN-15kV oraz złącza kablowego SN-15kV, po uprzednim wykonaniu demontażu urządzeń linii napowietrznej SN-15kV, na powierzchni 1393,90m² zajętej na czas przebudowy sieci w tym 83,7m² powierzchnia zajęcia pasa w celu umieszczenia linii kablowej zgodnie z dołączonymi mapami planu zagospodarowania terenu stanowiącymi integralną część decyzji, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „skablowanie linii napowietrznej SN-15kV relacji GPZ Golub-Dobrzyń – Lipnica Poprzeczka Handlowy Młyn – Płonne”

 • ZMIANA ORGANIZACJI PRACY

  Uwaga! Zmiana organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu!

  2020.11.09

  W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną - mając na uwadze przeciwdziałanie zagrożeniu epidemiologicznemu wywołanemu zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 - Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu reorganizuje sposób obsługi interesantów.  Od 9 listopada 2020 r. wprowadza się zmiany w jego funkcjonowaniu w taki sposób, aby sprawy naszych mieszkańców były nadal, na bieżąco załatwiane. Starostwo Powiatowe pracuje w niezmienionych godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, jednak zgodnie z rekomendacją Premiera RP obsługa interesantów będzie odbywała się głównie poprzez Internet, telefon i pocztę. Z racji przyjętych środków zapobiegawczych wskazany sposób obsługi obowiązuje do czasu odwołania. 

 • -

  AKTUALNE ZASADY PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU

  2020.11.05

  Zgodnie z  rekomendacją Premiera RP obsługa w we wszystkich urzędach będzie odbywała się głównie poprzez internet, telefon i pocztę. Wszystkie urzędy administracji państwowej i samorządowej przeszły od wtorku, 3 listopada na pracę zdalną. W związku z tą sytuacją,na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1931) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii mając na uwadze bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników, Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu do odwołania wprowadza zmiany w jego funkcjonowaniu, aby przeciwdziałać możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 • Przypomnienie o zasadach obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

  Przypomnienie o zasadach obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

  2020.10.26

  Ze względu na warunki i możliwości lokalowe Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, a także w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa Naszych klientów oraz pracowników Wydziału Starosta Golubsko-Dobrzyński przypomina o następujących zasadach  funkcjonowania Wydziału w sprawach dotyczących wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych

 • Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

  2020.10.07

  Na podstawie art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Starosta Golubsko – Dobrzyński informuje o wszczęcia postępowania na podstawie na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 4 a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363), w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną oznaczoną numerem geodezyjnym 320/1 o powierzchni 0,0188 ha., położoną w obrębie  miasta Golubia-Dobrzynia o nieuregulowanym stan prawnym.

 • Covid-19 prośba

  Prośba o ograniczenie osobistych wizyt w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu do niezbędnego minimum

  2020.10.05

  Szanowni Państwo, w związku z rosnącą liczbą osób zakażonych koronawirusem, ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Starostwie Powiatowym do niezbędnego minimum. Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo i zdrowie zalecamy daleko idącą ostrożność. Przypominamy, że każdy klient wchodzący do Starostwa musi mieć założoną maseczkę  zakrywającą  usta i nos, a także zobowiązany jest do zachowania bezpiecznej  odległości  od innych klientów. Przy wejściu na korytarz główny do Starostwa oraz przed Wydziałami umieszczone są dozowniki z płynem dezynfekującym, z którego należy skorzystać.

Stronicowanie