Biuro Rady, parter, pok. S10 
tel. 56 683-53-80 lub 56 683-53-81 w. 114


1. Biuro Rady zapewnia obsługę Rady Powiatu.
2. Do podstawowych zadań Biura Rady w zakresie obsługi Rady Powiatu należy:
1) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i jej komisji;
2) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i komisji;
3) protokołowanie obrad Rady oraz posiedzeń komisji;
4) prowadzenie rejestrów:
a) uchwał Rady,
b) wniosków Komisji Rady,
c) interpelacji i zapytań radnych;
5) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady właściwym kierownikom wydziałów Starostwa oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu;
6) przekazywanie do Zarządu wniosków Komisji;
7) przekazywanie Staroście interpelacji i zapytań radnych oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem;
8) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady;
9) przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
10) wykonywanie czynności techniczno-organizacyjnych w zakresie oświadczeń majątkowych radnych;
11) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego.
3. Obsługa systemu e-Sesja oraz transmisji on-line, a także podawanie do publicznej wiadomości imiennych wykazów głosowań radnych.
4. Przygotowywanie rocznej informacji o petycjach.
5. Przygotowywanie rocznej informacji o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.