Wydział Oświaty i Zdrowia
Sprawy Oświaty i Zdrowia - (56) 683 53 80,81 wew. 112


1. Wydział Oświaty i Zdrowia zajmuje się organizacją szkół ponadpodstawowych i specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz ochrony i promocji zdrowia.
2. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie edukacji należy:
1) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół i placówekoświatowych, dla których Powiat jest organem prowadzącym, poradni psychologicznopedagogicznej
oraz placówek oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych tworzonych na terenie Powiatu;
2) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół artystycznych, po zawarciu porozumienia z ministrem właściwym do spraw kultury i dziedzictwa narodowego;
3) zapewnienie warunków działania szkół i placówek, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, zapewnienie obsługi administracyjnej i organizacyjnej;
4) wyposażanie szkół lub placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych;
5) opracowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych oraz prowadzenie spraw związanych z utworzeniem lub rozwiązaniem zespołu szkół;
6) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw administracyjnych i organizacyjnych;
7) określanie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych;
8) zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dzieciom zamieszkującym na terenie Powiatu, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i na wniosek rodziców;
9) kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
10) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki;
11) powoływanie i udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz określenie regulaminu konkursu;
12) przygotowywanie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej;
13) prowadzenie spraw związanych z odwoływaniem dyrektora szkoły i placówki w przypadkach określonych przepisami prawa;
14) opiniowanie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły lub placówki ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego;
15) uzgadnianie stanowiska z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w sprawie uchylenia uchwały rady pedagogicznej szkoły w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa;
16) rozpatrywanie wniosku rady pedagogicznej o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub placówki;
17) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
18) prowadzenie spraw związanych z regulaminem wynagradzania nauczycieli;
19) ustalanie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli;
20) zapewnienie nauczycielom doradztwa metodycznego oraz realizacji różnorodnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego;
21) dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek;
22) przedstawianie Radzie projektów uchwał Rady w sprawie budżetu Powiatu w części dotyczącej wydatków na oświatę, sieci publicznych szkół i placówek oraz aktów prawa miejscowego dotyczących oświaty;
23) wydawanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;
24) opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej, przejmowanie jej dokumentacji;
25) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
26) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem/cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;
27) przygotowywanie propozycji przydzielenia dotacji szkołom niepublicznym i placówkom oświatowym;
28) przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego;
29) rozpatrywanie wniosków dyrektorów szkół i placówek dotyczących obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom doskonalącym się, wykonującym pracę zleconą przez organ lub pracę naukową;
30) współuczestniczenie w opracowywaniu porozumień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli;
31) prowadzenie rejestru potrzeb remontowych i inwestycyjnych w placówkach oświaty;
32) sporządzanie sprawozdań w zakresie oświaty – System Informacji Oświatowej (SIO).
3. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie ochrony i promocji zdrowia należy:
1) współpraca z samorządem wojewódzkim oraz innymi instytucjami i samorządami zawodów
medycznych w zakresie zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców Powiatu poprzez:
a) udział w opracowywaniu wojewódzkiego planu zdrowotnego – opiniowanie w zakresie dostępności do świadczeń zdrowotnych,
b) koordynację projektów programów promocji zdrowia;
2) realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych;