Wydział Finansowy
(56) 683 53 80, 81 wew. 31, 51 lub wew. 61-65
W sprawie dokumentów Rp7 ZUS i dokumentów związanych z pracą w zlikwidowanym SP ZOZ w Golubiu-Dobrzyniu dyżur pełni pracownik tut. Starostwa w pomieszczeniu archiwum przy ul. Dr J.G.Koppa 1A (piwnica pod Sanepidem) w każdą środę w godz. 9.00-13.00. Informacje można róznież uzyskać pod nr tel. 601 280 339 od pn-pt w godz. 9.00-15.00.


Wydział Finansowy prowadzi sprawy związane z opracowaniem projektu budżetu Powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość
prowadzenia rachunkowości przez powiatowe jednostki organizacyjne, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.
2. Do podstawowych zadań wydziału należy:
1) opracowanie projektu budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu;
2) przygotowanie projektów uchwał w zakresie gospodarki finansowej i budżetu Powiatu;
3) przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu oraz jej zmian wraz w wykazem przedsięwzięć;
4) informowanie jednostek organizacyjnych Powiatu, służb inspekcji i straży o zmianach w planach finansowych wydatków i dochodów wynikających z uchwał Zarządu i Rady;
5) nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu;
6) windykacja należności budżetowych Starostwa, Powiatu i Skarbu Państwa;
7) sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;
8) przyjmowanie i kontrola okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych od jednostek organizacyjnych Powiatu;
9) sporządzanie sprawozdawczości budżetowych i finansowych;
10) sporządzanie zbiorczych, skonsolidowanych sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu Powiatu;
11) prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami;
12) prowadzenie dokumentacji płacowej, świadczeń z ubezpieczeń społecznych i świadczeń skarbowych;
13) prowadzenie obsługi kasowej starostwa;
14) rozliczanie podróży służbowych;
15) sporządzenie list płac – „diety radnych”;
16) współdziałanie z bankami i organami skarbowymi;
17) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową z zakresie budżetu;
18)opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości;
19) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;
20) obsługa finansowa i księgowa Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
21) obsługa finansowa i księgowa Funduszu Pracy;
22) obsługa finansowa i księgowa opłaty ewidencyjnej oraz sporządzanie sprawozdania;
23) obsługa finansowa i księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
24) obsługa finansowa i księgowa Starostwa;
25) ewidencja finansowo-księgowa i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych wymagających wyodrębnionej ewidencji księgowej;
26) kontrola formalno-rachunkowa dokumentacji finansowo-księgowej;
27) prowadzenie ewidencji rejestru zakupu i sprzedaży podatku VAT;
28) sporządzanie deklaracji rozliczeniowych podatku od towarów i usług oraz wystawianie faktur VAT;
29) prowadzenie na podstawie stosownej uchwały Rady oraz zgodnie z zawartymi porozumieniami, pełnej obsługi finansowej i księgowej następujących jednostek organizacyjnych Powiatu:
a) Zespół Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu,
b) Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu,
c) Zespół Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu,
d) Zespół Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim,
e) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem,
f) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Golubiu-Dobrzyniu,
g) Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu,
h) Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Kowalewie Pomorskim,
i) Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wielgiem,
j) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu,
k) Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu,
30) współdziałanie z inspektorem ds. oświaty w zakresie dokonywania wydatków przez poszczególne szkoły i placówki oświatowe
31) prowadzenie kontroli majątku, w szczególności:
a) kwalifikowanie środków trwałych pod względem wartościowo-ilościowym lub wyłącznie ilościowym;
b) prowadzenie ewidencji wyposażenia w postaci ksiąg inwentarzowych w formie elektronicznej;
c) prowadzenie ewidencji środków trwałych w użyczeniu i dzierżawionych;
d) uzgadnianie ksiąg inwentarzowych;
e) sporządzanie rocznych planów inwentaryzacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganych prawem sprawozdań;
f) ustalanie wyników inwentaryzacji oraz formułowanie wniosków dotyczących rozliczania różnic inwentaryzacyjnych;
g) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku wystąpienia różnic inwentaryzacyjnych;
h) bieżące uaktualnianie danych ewidencyjnych m.in. w oparciu o wyniki inwentaryzacji, protokoły kasacyjne i zgłoszenia przemieszczeń składników majątku.