Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.5.421.459.2018.MT

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, 49 i 79 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o zgromadzonym materiale dowodowym oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w m. Zbójno, gm. Zbójno, składającego się z dwóch studni głębinowych, tj. studni nr 3 – podstawowej (dz. ewid. nr 268/1, obręb nr 0015 Zbójno) i studni nr 2A – dodatkowej (dz. ewid nr 268/6, obręb nr 0015 Zbójno) i wprowadzanie ścieków – podczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody w m. Zbójno, do jeziora Ruduskiego (Wojnowskiego) za pomocą istniejącego wylotu zlokalizowanego na działce ewid. nr 258/1, obręb 0015 Zbójno, na wysokości działki ewid. nr 262/11.

Tutejszy organ informuje, iż zamierza odmówić wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego
w zakresie odprowadzania ścieków, tj. podczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody w m. Zbójno do jeziora Ruduskiego (Wojnowskiego) z uwagi, iż dopływ ścieków do wód przedmiotowego jeziora jest krótszy niż 24 godziny co jest objęte zakazem w myśl zapisu art. 75 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Z zebranym materiałem dowodowym Strony mogą zapoznać się oraz przedłożyć dodatkowe dowody w sprawie w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Toruniu, Dziale Zgód Wodnoprawnych, tel. /56/ 306 71 28 ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz wnieść stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski w terminie 14 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Quaium
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2020-02-27 19:22
  • zmodyfikował: Bartłomiej Arentowicz
    ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 07:46