Formularz rekrutacyjny do Zespołu Szkół Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu

Formularz rekrutacyjny ZS nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu
*
 
*
 
*
 
*
 

Imiona i nazwiska rodziców kandydata:

*
 
*
 

Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata (*pod terminem "rodzice" - należy także rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem):

*

Adres poczty elektronicznicznej i numery telefonów rodziców kandydatka, o ile je posiadają:

Matki:

Ojca

Proszę o przyjęcie mojego dziecka w roku szkolnym 2022/2023 do klasy pierwszej liceum.

W Liceum wybieram klasę (w kratkach proszę wskazać pierwszy i drugi wybór, wpisując odpowiednio 1,2 - należy dokonać przynajmniej jednego wyboru).

Liceum ogólnokształcące o rozszerzeniu:

 
 
 
 
*
 

W liceum wybieram dwa języki obce:

 
- do wyboru (należy wybrać jeden język i poziom)
- do wyboru (należy wybrać jeden język i poziom)Wniosek o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej liceum składam do następujących szkół (proszę podać pełną nazwę maksymalnie trzech szkół, począwszy od szkoły najbardziej do najmniej preferowanej)

*
 
 
 

Informacja rodzica:

Informuję, że mój syn/córka posiada opinię/orzeczenie wystawioną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. *
Informuję, że mój syn/córka posiada opinię/orzeczenie wystawioną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Oświadczenia:

 
*
 
*
 
*

Załączniki: