Treść strony: Informacje dla organizacji pozarządowych

Informacje dla organizacji pozarządowych

Stronicowanie

 • NABÓR NA MIKROGRANTY

  MIKROGRANTY OWES TŁOK, EDYCJA II/2020

  2020.05.22

  Myślisz o rozwinięciu działalności odpłatnej lub gospodarczej w swojej organizacji pozarządowej? Skorzystaj z wsparcia merytorycznego i pozyskaj mikrogrant od 1500 zł do 5000 zł. W ramach OWES TŁOK 2 organizowany jest konkurs na małe granty (w wysokości od 1500 zł do 5000 zł) wspierające grupy nieformalne w tworzeniu organizacji lub istniejące organizacje pozarządowe w ich ekonomizacji. Proces ten ma prowadzić do zwiększenia skuteczności i usamodzielnienia się ekonomicznego organizacji. Nabór trwa do 19 czerwca 2020 r. 

   

 • Zaproszenie do udziału w Festiwalu Piosenki Senioralnej „Sursum Corda”

  2020.05.19

  Stowarzyszenie Przyjaciół Braci Pocieszycieli z Getsemani i Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku przy ul. Płockiej 167A organizują, pod Honorowym Patronatem Pani Poseł Anny Gembickiej, Festiwal Piosenki Senioralnej „Sursum Corda”. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy zainteresowane zespoły do udziału w festiwalu.

 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

  2020.04.15

  Zgodnie z uchwałą nr 45/105/20 z dnia 12 lutego 2020 r. Zarządu Powiatu     Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i promocji Powiatu oraz na podstawie uchwały nr 47/106/20 z dnia 10 marca 2020 r. Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, informuję,
  że na konkurs złożono 16 ofert.

 • Wykaz ofert posiadających braki formalne złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2020 roku

  2020.03.26

  Zgodnie z rozdziałem VI ust. 5 regulaminu otwartego konkursu ofert dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia ukazania się na stronie internetowej wykazu ofert, w których stwierdzono braki, tj. do dnia 2 kwietnia 2020 r. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną braki formalne należy przesyłać wyłącznie na adres poczty elektronicznej: a.rojek@golub-dobrzyn.com.pl

 • Komunikat

  Prośba o ograniczanie wizyt w Urzędzie

  2020.03.11

  Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, w trosce o Państwa zdrowie, zalecamy ograniczanie wizyt w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu do niezbędnego minimum. Wiele spraw w Urzędzie można załatwić przez Internet za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl lub www.obywatel.gov.pl przy użyciu profilu zaufanego. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu pod nr 56 683 53 80 lub mailowo: powiat@golub-dobrzyn.com.pl

 • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

  2020.03.11

  Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 • Komunikat Wojewody

  Komunikat Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. odwołania imprez masowych

  2020.03.11

  Szanowni Państwo, Organizatorzy i Uczestnicy imprez masowych. Mając na uwadze negatywną ocenę stanu bezpieczeństwa wynikającą z analizy sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że na podstawie art. 34 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) zakazywane będą planowane lub przeprowadzane imprezy masowe z udziałem publiczności. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na możliwość przeprowadzania niektórych imprez masowych, zwłaszcza sportowych, bez udziału publiczności. 

 • Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

  2020.03.10

  W dniu 10 marca 2020 r. Stowarzyszenie „Przywrócić Pamięć” złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. „10.04.2010 Golub-Dobrzyń Pamięta – część druga”, w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Ww. oferta złożona została w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284).

 • Komisja konkursowa

  2020.03.06

  Uprzejmie informuję, że w związku z brakiem zgłoszenia przez organizacje pozarządowe kandydatur do prac w Komisji Konkursowej, której celem będzie dokonanie oceny i wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2020 roku, skład ww. Komisji zostanie ustalony w oparciu o regulację art. 15 ust. 2a, ust. 2b i ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284).

 • Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej

  2020.02.20

  W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłaszanym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej. Informujemy, że praca w komisji ma charakter społeczny. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w „karcie oceny oferty” oraz uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji.

 • Granty 5000 zł - nabór wniosków Inicjuj z FIO - spotkanie informacyjne

  Granty 5000 zł - nabór wniosków Inicjuj z FIO - spotkanie informacyjne

  2020.02.04

  Działasz w młodej organizacji pozarządowej, która potrzebuje sprzętu? Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia? Zgłoś się po mikrodotację! Ośrodek Tłok w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica realizuje projekt „Inicjuj z FIO 2.0”, w ramach którego przyznawane są mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Chcesz wiedzieć więcej? Przyjdź na spotkanie w dniu 27 lutego o godz. 10:00-14:00.

 • Szkolenie dla organizacji pozarządowych z nowych wzorów ofert realizacji zadania publicznego

  Szkolenie dla organizacji pozarządowych z nowych wzorów ofert realizacji zadania publicznego

  2020.02.04

  W imieniu Stowarzyszenia TŁOK serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu sporządzania ofert w ramach zadania publicznego. Szkolenie odbędzie się w dniu 7 lutego 2020r.  w godzinach 8.30 – 14.00 w sali Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem maila: rozwoj@tlok.pl

 • Trwa nabór kandydatów do komisji konkursowych na rok 2020

  Trwa nabór kandydatów do komisji konkursowych na rok 2020

  2020.01.20

  W związku z ogłoszeniem przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2020 roku zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z zapisami w Programie współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 w skład komisji konkursowych wchodzą każdorazowo dwaj przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazani przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 

 • WSPIERAJ LOKALNIE – darmowy program do rozliczania PIT

  WSPIERAJ LOKALNIE – darmowy program do rozliczania PIT

  2020.01.13

  Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu przystąpiło do III edycji programu "Wspieraj lokalnie", prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Program umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego. W programie uczestniczy 350 jednostek samorządu terytorialnego. Poniżej przekazujemy Państwu bezpłatny program do rozliczania PIT - PITax.pl Łatwe podatki - który ułatwi skuteczną zbiórkę 1% podatku dla lokalnych organizacji z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

 • Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłosił otwarte konkursy ofert na rok 2020

  Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłosił otwarte konkursy ofert na rok 2020

  2019.12.31

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłosił otwarte konkursy ofert na rok 2020. W imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapraszamy do składania ofert - termin naboru w większości konkursów kończy się z dniem 15 stycznia 2020 r.

  Ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych regulaminów konkursowych mogą Państwo zapoznać się na stronie: ngo.kujawsko-pomorskie.pl (zakładka: Otwarte konkursy ofert).

Stronicowanie