OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

Zgodnie z uchwałą nr 45/105/20 z dnia 12 lutego 2020 r. Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i promocji Powiatu oraz na podstawie uchwały nr 47/106/20 z dnia 10 marca 2020 r. Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, informuję, że na konkurs złożono 16 ofert.

Oferty zostały ocenione formalnie przez pracownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych. Podczas oceny formalnej wykazano, iż 8 ofert posiadało braki formalne, które w terminie 7 dni od zamieszczenia informacji na stronie internetowej tut. Urzędu zostały uzupełnione przez 7 oferentów. W związku z powyższym 15 ofert spełniło wymogi formalne konkursu i podlegały dalszej ocenie merytorycznej przez Komisję Konkursową.

Komisja Konkursowa po analizie ofert konkursowych zarekomendowała Zarządowi Powiatu propozycję wyboru 3 ofert wraz z proponowaną kwotą dofinansowania w celu rozstrzygnięcia konkursu. Kolejno Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uznając celowość zaproponowanych ofert podjął uchwałę  nr 50/113/20 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Jednocześnie informuję, iż w myśl zapisów Regulaminu konkursu, w przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana w ofercie, oferent może odstąpić od podjęcia  się realizacji zadania, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, zaś w przypadku podjęcia się realizacji zadania złożyć oświadczenie wraz ze zaktualizowaną ofertą realizacji zadania publicznego, zwaną korektą. Powyższe dokumenty stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Poniższy wykaz przedstawia podmioty, które wybrano do realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wraz z przyznaną kwotą dotacji w 2020 roku.

 

Sekretarz Powiatu
/-/ Katarzyna Orłowska

 

 

Sporządziła:
Anna Rojek
Referent Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych

 

  • autor: Anna Rojek
  • tabela