Trwa nabór do programu ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz ,,Opieka wytchnieniowa”.

Rusza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla samorządów

Dla osób mniej samodzielnych wsparcie w codziennych czynnościach to ważna i potrzebna pomoc. Samorządy mogą już składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021. – Dla wielu osób takie wsparcie to szansa na bardziej samodzielne i aktywne życie – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zachęcając do dołączenia do programu.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

– Tego rodzaju usługa jest powszechną formą wsparcia osób niepełnosprawnych w takich krajach jak Szwecja, Wielka Brytania, Austria, Dania, Francja czy Hiszpania. Bardzo zależy nam, by była ona dostępna dla każdego, kto tego potrzebuje – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Rusza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021

Program zakłada wsparcie finansowe (do 100 proc. kosztów) dla gmin/powiatów w zakresie świadczenia usługi asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy/powiatu. Program przewiduje również możliwość finansowania:

 • zakupu środków ochrony osobistej, w wysokości nie większej niż 50 zł miesięcznie;
 • zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści programu, w wysokości nie większej niż 200 zł miesięcznie;
 • zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi programu, w wysokości nie większej niż 100 zł miesięcznie;
 • pokrycia kosztu ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta, w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie. Wnioski w ramach programu gmina/powiat składa do właściwego wojewody w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Po otrzymaniu od wojewody listy rekomendowanych wniosków (wojewodowie mają na to czas do 20 stycznia 2021 r.), minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego weryfikuje ją i zatwierdza – w terminie do 5 lutego 2021 r. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Budżet programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 to 80 mln zł z Funduszu Solidarnościowego.

Kiedy gmina może otrzymać środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację usług asystenta?

Jeżeli usługę asystenta realizuje samodzielnie, czyli przez pracowników ośrodka pomocy społecznej, urzędu gminy/powiatu lub gminnych/powiatowych jednostek organizacyjnych; zleca realizację usługi asystenta określonym podmiotom lub organizacjom pozarządowym, a także gdy kupuje usługi asystenta od podmiotów sektora prywatnego.

Kto może liczyć na pomoc w ramach programu?

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 proc. uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

W czym pomoże asystent?

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

Jak zgłosić się po pomoc?

Gmina/powiat przyznaje usługę asystenta na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2021. Co ważne, osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta.

Link do strony

https://www.gov.pl/web/rodzina/wazna-pomoc-w-codziennym-zyciu-rusza-nabor-do-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej--edycja-2021-dla-samorzadow2

 

 

 

 Równocześnie rusza nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 dla samorządów

Jednostki samorządu terytorialnego mogą już składać wnioski do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021. – Zależy nam na tym, by dostępność tego rodzaju wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów była coraz większa. Dlatego gorąco zachęcam do dołączania do programu – apeluje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Wnioski gminy/powiaty mogą składać do 31 grudnia br.

Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.

Program „Opieka wytchnieniowa” powstał właśnie po to, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

– Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Samorządy mogą już składać wnioski do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021. Ważne terminy!

Wnioski w ramach programu gmina/powiat składa do właściwego wojewody w terminie do 31 grudnia  2020 r.

Po otrzymaniu od wojewody listy rekomendowanych wniosków (wojewodowie mają na to czas do 20 stycznia 2021 r. minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego weryfikuje ją i zatwierdza – w terminie do 5 lutego 2021 r.

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Budżet programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 to 50 mln zł z Funduszu Solidarnościowego.

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 100 proc. kosztów realizacji usługi opieki wytchnieniowej.

Program będzie realizowany w trzech formach:

 1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 • miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
 • ośrodku wsparcia,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.
 1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
 • ośrodku wsparcia,
 • w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.
 1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Jakie limity obowiązują?

 • limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,
 • limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego (w przypadku zaistnienia nagłych okoliczności tj. pobytu w szpitalu członka rodziny lub opiekuna prawnego – uczestnika programu spowodowanego zakażaniem koronawirusem, istnieje możliwość przyznania dodatkowego limitu w ramach pobytu całodobowego, w wymiarze kolejnych 14 dni. W tym celu konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego dotyczącego hospitalizacji)
 • limit 20 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Po przekroczeniu limitu godzin, samorząd może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach środków własnych.

Kiedy gmina/powiat może otrzymać środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację usługi opieki wytchnieniowej?

Jeśli usługę opieki wytchnieniowej realizuje samodzielnie, czyli przez pracowników ośrodka pomocy społecznej, urzędu gminy/powiatu lub gminnych/powiatowych jednostek organizacyjnych, zleca realizację usługi opieki wytchnieniowej określonym podmiotom i organizacjom pozarządowym lub gdy kupuje usługi opieki wytchnieniowej od podmiotów sektora prywatnego.

Potrzebne wsparcie

– Dzięki uruchomieniu programu „Opieka wytchnieniowa” i jego kontynuacji w 2020 r. zwiększył się zakres i zasięg realizacji usług opieki wytchnieniowej. Wcześniej tylko nieliczne organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego oferowały pomoc członkom rodzin, opiekunom osób z niepełnosprawnością. Ponieważ widzimy jak duże jest zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc, robimy co w nasze mocy, by wspierać samorządy w tych działaniach – zapewnia minister Marlena Maląg.

Największą rewolucją obecnej edycji jest rezygnacja z konieczności spełniania, obowiązującego od 1 października 2018 r., kryterium dochodowego określonego w art. 8  ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876). To nie tylko poszerzenie grupy odbiorców programu, ale i ułatwienie dla gmin, które zwolnione zostaną z mozolnej procedury gromadzenia i weryfikowania dokumentów potwierdzających sytuację dochodową opiekunów,

Odbiurokratyzowana została także procedura przyznawania opieki: samorządy nie mają już obowiązku wydawania przez jednostki samorządu terytorialnego decyzji administracyjnych – do pierwszego wsparcia kwalifikuje jedynie wypełniona przez opiekuna karta zgłoszenia.

Link do strony poniżej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-nabor-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa--edycja-2021-dla-samorzadow2