Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
(56) 683 53 80,81 wew.111
Biuro Podawcze - (56) 683 53 80,81 wew. 41
Promocja - (56) 683 53 80,81, wew. 34 lub 81-82
Stowarzyszenia, UKS, Kluby sportowe - (56) 683 53 80,81 wew. 47


 

1.Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg, wniosków i petycji, zapewnia obsługę Zarządu Powiatu, realizuje zadania z zakresu spraw społecznych
i obywatelskich, kultury i rozwoju lokalnego oraz sportu, a także prowadzi działalność promocyjnoinformacyjną Powiatu.
2. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie spraw organizacyjnych należy:
1) opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji;
2) opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego i jego nowelizacji;
3) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa;
4) prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty;
5) prowadzenie obsługi Biura Podawczego;
6) zapewnienie nadawania i odbioru przesyłek pocztowych oraz ich ewidencji;
7) prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty oraz zarządzeń Starosty;
8) prowadzenie centralnego rejestru umów i porozumień;
9) prowadzenie spraw dotyczących pieczęci i tablic urzędowych;
10) dokonywanie prenumeraty prasy i innych wydawnictw;
11) przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
12) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji, opracowywanie analiz i sprawozdań z tego zakresu;
13) organizowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w tym:
a) organizowanie utworzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
b) wykonywanie czynności niezbędnych do zawarcia umów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej z adwokatami, radcami prawnymi oraz na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
c) zbieranie informacji o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na obszarze Powiatu i przekazywanie ich Ministrowi Sprawiedliwości i Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu,
d) rozliczanie pod względem merytorycznym dotacji przekazanej Powiatowi na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
e) podejmowanie działań na rzecz edukacji prawnej;
14) koordynowanie realizacji wniosków Komisji Rady, a także interpelacji i zapytań radnych oraz czuwanie nad ich terminowym załatwianiem.
3. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie obsługi Zarządu Powiatu należy:
1) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Zarządu;
2) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu;
3) protokołowanie posiedzeń Zarządu;
4) prowadzenie rejestru uchwał Zarządu,
5) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Zarządu kierownikom wydziałów i jednostek organizacyjnych,
6) udzielanie pomocy członkom Zarządu Powiatu w wypełnianiu obowiązków.
4. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie kultury należy:
1) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury;
2) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego;
3) załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury;
4) załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych;
5) ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji;
6) przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowanych na te cele środków budżetowych;
7) prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej;
8) współdziałanie w zakresie organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych;
9) organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic w celu upamiętniania walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego;
10) umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów;
11) przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku;
12) zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym;
13) przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia;
14) ustanawianie społecznego opiekuna zabytków.
5. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie rozwoju lokalnego należy:
1) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie;
2) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin Powiatu w kraju i za granicą;
3) organizowanie i udział w wystawach i targach;
4) podejmowanie działań promujących rozwój przedsiębiorczości na terenie Powiatu;
5) współpraca ze stowarzyszeniami zawodowymi, organizacjami przedsiębiorców i pracodawców;
6) koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną;
7) organizowanie udziału władz Powiatu w obchodach, uroczystościach i rocznicach na szczeblu
gmin, sąsiednich powiatów oraz województwa kujawsko-pomorskiego;
8) współpraca poszczególnymi wydziałami Starostwa i kierownikami jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie rozwoju i promocji;
9) przygotowywanie materiałów do opracowywania informatorów i publikacji promocyjnych dotyczących Powiatu;
10) udział w spotkaniach i uroczystościach ważnych dla Powiatu;
11) przekazywanie informacji o działalności Powiatu do mediów.
6. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie spraw społecznych i obywatelskich należy:
1) koordynowanie procesu tworzenia programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi, opracowywanie projektu programu, poddawanie go konsultacjom społecznym,
kontrolowanie sposobu realizacji uchwalonego programu;
2) przygotowywanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa;
3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
4) wykonywanie uprawnień Starosty wynikających z przepisów ustawy o fundacjach;
5) wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń;
6) kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych;
7) świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent;
8) analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw;
9) współpraca w zakresie realizacji pkt 7 i 8 z organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych we współdziałaniu z wojewodą;
10) prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na rozwiązanie stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną;
11) realizacja zadań związanych z przewozem zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej lub szpitalnego prosektorium celem ustalenia przyczyny zgonu;
12) koordynacja i analiza działalności jednostek organizacyjnych Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej;
13) inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie polityki społecznej w tym pomocy społecznej zgodnych ze strategią przyjętą przez Radę;
14) sprawowanie nadzoru nad działalnością domu pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie spraw organizacyjnych i administracyjnych;
15) przygotowywanie wniosków w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na zadania z zakresu pomocy społecznej, rozliczenie pozyskanych środków oraz współpraca w tym zakresie z ministerstwem właściwym do spraw pomocy społecznej, urzędem wojewódzkim, urzędem marszałkowskim, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie sportu należy:
1) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej;
2) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych;
3) wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych;
4) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym m.in. organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym również dla osób niepełnosprawnych;
5) opracowywanie kalendarzy imprez sportowo-rekreacyjnych;
6) opiniowanie wniosków o przyznanie odznaczeń, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu;
7) zapewnienie obsługi administracyjno-organizacyjnej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.